top of page

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

Heading 2

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, wybranie "zgadzam się" jest równoznaczne podpisaniu deklaracji

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że rodzicom i opiekunom nie wolno przebywać w klasach podczas zajęć lekcyjnych, za wyjątkiem odprowadzania dzieci do klasy i ich odbierania, oraz za wyjątkiem osób pełniących obowiązki asystentów nauczyciela lub na prośbę nauczyciela. 

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o tym, że uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Atlancie nie mogą bez zgody nauczyciela lub członka Kadry Szkoły opuszczać budynku Szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych. Zwalniam Szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko, jeżeli opuściło ono budynek Szkoły samowolnie w trakcie zajęć lekcyjnych. 

Oświadczam, że zaznajomiłem się z regulaminem opłat i zwrotów opłat za Szkołę oraz innych opłat, oraz zobowiązuję się do ich regularnego uiszczania w wymaganym terminie. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami o obowiązkach sprzątania budynku Szkoły przez rodziców i opiekunów, oraz że akceptuję ustalone zasady i obowiązki.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/moich dzieci w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Polską Sobotnią Szkołę w Atlancie. 

 

Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez moje dziecko na terenie Szkoły. 

Imię rodzica lub opiekuna

Nazwisko rodzica lub opiekuna

Zaznaczenie poniższego pola oznacza ze z gadzasz się z powyższymi deklaracjami i że się pod nimi podpisujesz

Kliknięcie przycisku wyślij deklaracje, automatycznie wyśle ja na nasz adres mailowy

bottom of page